ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2019(แบบ ป.1ช)
งบประมาณ : 1200000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535 (สปช.105/26)
งบประมาณ : 1900000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 130000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 400000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 669000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 331000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 300000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 200000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู ร.ย.304/43
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 215000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 240000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 55000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 340000
เพิ่มเติม..