วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านแม่โถ มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน