พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา
5. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
6. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
4. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบแบบแผน มีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบและคุ้มค่า
5. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริง
6. ชุมชนและองค์กรต่าง ๆทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 
จุดเน้น
 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการของคนไทย
2. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและแสวงหาความรู้
4. สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อน
5. พัฒนาระบบประกันการคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ
6. พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาและการให้บริการ
8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและท้องถิ่น
 
MAETHO : Model
M  =  Moral                      /        การมีคุณธรรม
A  =   Active                    /        การกระตือรือร้น
E  =  Emotion                  /        อารมณ์สุนทรี
T  =   Technology             /        การใช้เทคโนโลยี
H  =  How to                   /        การมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
O  =  Opportunity            /        การสร้างโอกาส