กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนันทพร มหาวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกิตติ จารุชาต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1