กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนันทพร มหาวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายกิตติ จารุชาต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1