คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี กมลวิสัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุศักดิ์ ศรีมณีทองกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร : 08-061530039
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรมชัย โยพา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิเดช ศรีพรพนาวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัญญา กมลวิสัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-84340855
ชื่อ-นามสกุล : นางวามู ริทู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 08-84066077
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร ไกวัลอร่ามแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพล ทรัพย์ธนสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 08-48054011
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล แดงสุกสี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 08-55919660