คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี กมลวิสัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร : 09-80744124
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุศักดิ์ ศรีมณีทองกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร : 08-061530039
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรมชัย โยพา
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทร : 08-84024144
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิเดช ศรีพรพนาวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทร : 06-54189237
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัญญา กมลวิสัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-84340855
ชื่อ-นามสกุล : นางวามู ริทู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 08-84066077
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร ไกวัลอร่ามแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพล ทรัพย์ธนสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 08-48054011
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล แดงสุกสี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 08-55919660