กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเฉลิมพล ทรัพย์ธนสาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางวราพร พรรณสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิชาภัทร เชวงกิจไพศาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1