กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเฉลิมพล ทรัพย์ธนสาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวราพร พรรณสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิชาภัทร เชวงกิจไพศาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1