ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติ
               ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านแม่โถ ตั้งอยู่เลขที่  ๕๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย ๕๐ กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนประจำชั้นเขต ๒ ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร  โรงเรียนบ้านแม่โถก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ สมัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำชั้นครั้งแรกโดยเปิดประจำชั้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นคือประถมศึกษาปีที่ ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๔ รับนักเรียนในบ้านแม่โถหมู่ที่ ๓ มาเข้าเรียนและเด็กนักเรียนในหมู่บ้านใกล้เคียงที่ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษาส่งบุตรเข้ารับการศึกษา          ซึ่งในสมัยนั้นหมู่บ้านใกล้เคียงยังไม่มีโรงเรียนทางการได้มองเห็นว่าบ้านแม่โถเป็นศูนย์กลางของตำบลจึงจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น จนปี พ.ศ.๒๕๒๑  ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและได้เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับเรื่อยมาจนมีการขยายการศึกษาภาคบังคับจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นมัธยมศึกษาตอนต้นคือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทางโรงเรียนเป็นแม่โถก็ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของตำบลแม่โถ  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือการขยายโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๓๖ สมัยที่เป็นสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติที่มีความมุ่งหมายจะขยายโอกาสการศึกษาภาคบังคับถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทางโรงเรียนบ้านแม่โถได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของตำบลแม่โถเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของตำบลทั้งทางคมนาคม การค้าขายและการศาสนา  และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีระดับตำบลรุ่นที่ ๒ จึงมีนักเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงมีเขตบริการแยกเป็น ๒ ส่วนคือ
๑.ระดับประถมศึกษา มี บ้านแม่โถ หมู่ที่ ๓ และบ้านแม่โถน้อยหย่อมบ้านบริวาร
๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรับผิดชอบ ๗ หมู่บ้านคือ
               ๑) บ้านแม่โถหมู่ที่ ๓             ๒) บ้านหัวแม่โถ หมู่ที่ ๑               ๓) บ้านผาแดงหลวง หมู่ที่ ๒
               ๔) บ้านแม่โถใต้ หมู่ที่ ๔       ๕) บ้านแม่อุมพาย หมู่ที่  ๕            ๖) บ้านแม่จอ หมูที่  ๖
               ๗) บ้านห้วยไม้ซาง หมู่ที่ ๘
           เขตพื้นที่บริการประชากรในตำบลแม่โถส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทุกหมู่บ้านจะมีโบสถ์ประจำ 
ภารกิจและปริมาณในการจัดการการศึกษาของโรงเรียน
. ภารกิจ ในการจัดการศึกษาจำนวน ๓ ระดับดังนี้
๑.๑ จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาล ๒ – ๓
๑.๒ จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖
๑.๓ จัดการศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาหรือการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
. ปริมาณ มีจำนวนนักเรียนในระดับต่าง ๆ ดังนี้
                  ตารางที่ ๑ ปริมาณจำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕60 –  ปีการศึกษา๒๕62
ชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ ๑ - - - - - -
อนุบาลปีที่ ๒ ๑๐ 2 3 5
อนุบาลปีที่ ๓ ๑๐ 6 3 9
รวมระดับอนุบาล ๑๑ ๑๔ ๑๒ ๑๒ ๒๔ 8 6 14
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 3 7 10
ประถมศึกษาปีที่๒ ๑๑ 1 4 5
ประถมศึกษาปีที่๓ ๑๔ ๑๒ 3 6 8
ประถมศึกษาปีที่๔ ๑๔ 4 8 12
ประถมศึกษาปีที่๕ 5 9 14
ประถมศึกษาปีที่๖ ๑๓ 3 4 7
รวมระดับประถมศึกษา ๒๖ ๓๒ ๕๘ ๒๐ ๓๒ ๕๒ 18 38 56
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗ ๑๕ ๓๒ ๑๙ ๑๓ ๓๒ 23 11 34
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๒ ๓๓ ๕๕ ๑๗ ๑๕ ๓๒ 18 16 34
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๔ ๒๓ ๔๗ ๒๓ ๓๑ ๕๔ 16 14 30
รวมระดับมัธยม ๖๓ ๗๑ ๑๓๔ ๕๙ ๕๙ ๑๑๘ 57 41 98
รวมทั้งสิ้น ๙๒ ๑๑๔ ๒๐๖ ๙๑ ๑๐๓ ๑๙๔ 83 85 168
 
การเดินทางมาเรียนของนักเรียนแบ่งเป็น ๓ ลักษณะคือ
  • เดินเท้ามาเรียนได้แก่นักเรียนที่อาศัยในหมู่บ้านแม่โถหมู่ที่ ๓ ทั้งหมด
  • เดินทางมาเรียนโดยรถยนต์รับส่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของหมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถสนับสนุนค่าใช้จ่ายรถยนต์รับ-ส่งนักเรียนจำนวน ๗ คัน
  • นักเรียนพักนอนที่พักนักเรียนในโรงเรียนเช่นหอพักนักเรียน  บ้านพักครูส่วนใหม่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนอกเขตเขตบริการ นอกตำบล ต่างอำเภอและต่างจังหวัด