ปฐมวัย

นายบรรจบ แท่นขาว
ครู คศ.1

นางสาวศศิธร พรจงมั่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1