กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพรฉวี ธิทะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวลักษิกา จอมปวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายสันติ ทรัพย์สิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2