กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชิษณุชา มวลจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวยุวดี ทรายกนกธารา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1