กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิชามญช์ นิธิชนะเจริญพร
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวุฒิพงษ์ สกุลประกายพร
ครูผู้ช่วย