ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
58020000 - สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020083 – บ้านแม่โถ

 
ชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
อนุบาล 2
4
6
10
อนุบาล 3
2
3
5
รวมอนุบาล
6
9
15
ประถมศึกษาปีที่ 1
5
3
8
ประถมศึกษาปีที่ 2
3
7
10
ประถมศึกษาปีที่ 3
0
4
4
ประถมศึกษาปีที่ 4
3
6
9
ประถมศึกษาปีที่ 5
4
8
12
ประถมศึกษาปีที่ 6
5
9
14
รวมประถมศึกษา
20
37
57
มัธยมศึกษาปีที่ 1
21
15
36
มัธยมศึกษาปีที่ 2
22
11
33
มัธยมศึกษาปีที่ 3
18
16
34
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
61
42
103
รวม
87
88
175